OTOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น - รวมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น      เว็บไซต์โรงเรียน - เพื่อการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น
ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
ข้อมูลทั่วไป (1)
การคมนาคม (1)
การบริหาร / อบต. (1)
กลุ่มอาชีพ / สินค้า "กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านกล้วย" (4)
กลุ่มอาชีพ / สินค้า "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต" (4)
ข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของตำบล (1)
สถานที่ท่องเที่ยว (1)

เว็บบอร์ด
ต้องการโอนย้าย
Bangkok Airport Transfer
Bangkok Airport Transfer
ไปหน้ากระทู้รวม >>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "ข้อมูลทั่วไป"

ข้อมูลทั่วไป อบต.ป่าหวาย

 

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าหวาย แยกมาจาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ตามคำสั่ง อ.สวนผึ้ง ในปี พ.ศ.2517 เดิมที ต.ป่าหวายมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน และยังมีคำบอกเล่าที่อาจจะจริงก็ได้ว่าพื้นที่บางส่วนของ ต.ป่าหวาย เคยเป็นที่ตั้งของค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อ 200 ปีมาแล้ว ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาตั้งค่ายพักแรม และได้จัดตั้งกองทหารดูแลพื้นที่เป็นด่าน เพื่อมิให้เกิดการรุกรานจากข้าศึกษ เวลาผ่านไปนาน พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นที่อยู่อาศัย และยังเหมาะสมแก่การทำการเกษตร ซึ่งมีแม่น้ำลำภาชีไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขา และมีลำภาชีไหลผ่าน ส่วนมากประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ จรด ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ตำบลแก้มอ้น และตำบลรางบัว อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก จรด ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 4,585 คน ชาย 2,321 คน หญิง 2,264 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากรากไม้ และแปรรูปอาหาร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนบ้านกล้วย
2. โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา2
3. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
4. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
5. โรงเรียนบ้านหนองขาม
6. สถานีอนามัย ต.ป่าหวาย
7. สถานีอนามัย บ้านกล้วย
8. วัดบ้านกล้วย
9. วัดทุ่งศาลา
10. วัดทุ่งแหลม
11. วัดหนองขาม
12. อ่างเก็บน้ำพุยาง
13. จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หมู่ที่ 3
14. จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หมู่ที่ 9


รายงานโดย อบต.ป่าหวาย  ( แก้ไขล่าสุด 2007-05-13 )