ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.ใน สพท.รบ.2 (1)
เตือนภัยใกล้ตัว (2)
ร่วมด้วยช่วยกัน (2)

เว็บบอร์ด
เป็นเว็บที่ดี
เป็นเว็บที่ดี
ขอเชิญพลกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรที่http://royal.sipa.or.th/
ขอฝากพวกเราคนไทยร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มาก ๆ
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
แหล่ประวัติศาสตร์ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง
sp
กิจกรรมอนุบาล
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.ใน สพท.รบ.2"

เบอร์โทรศพท์ สพท.รบ.2และทุก ร.ร.ในเขตฯ

 

หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร สพท.รบ.2  
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์บ้าน มือถือ
1 นายวินัย  ศรีเจริญ ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2  - 089 - 7449669
2 นายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์ รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 032 - 319679 083 - 9256338
3 นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 032 - 356350 081 - 3039444
4 นายวัชรินทร์  ศรีสวย รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2  - 081 - 8572859
5 นายประกิต  สุนทรวิจิตร รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 032 - 338504 089 - 1444465
6 นายศุภชัย  จิรันดร รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 034 - 714917 089 - 0710084
7 นายไพฑูรย์  เจริญรักษา รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 032 - 325286 089 - 7425644
8 นางสุวรรณา  จันทสาร รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 032 - 354442 089 - 4980255
9 นายไพศาล  เกิดขาว รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2  - 081 - 3039247
10 นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2 034 - 659616 086 - 0698149
11 นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพท.รบ.3 สพท.รบ.2  - 089 - 1269500
12 นายวรเศรษฐ์  พูวัฒนาธนสิน รอง ผอ.สพท.รบ.2 สพท.รบ.2  - 089 - 9257536
13 นางสุขุมาลย์  เกิดทรัพย์ จนท.บริหารงานทั่วไป 7 ว " 032 - 222181 086 - 3112899
14 นางพรทิพย์  ศรีศิวนานนท์ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 " 032 - 361392 086 - 0776557
15 นายวินัย  ตรีอินทอง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 "  - 084 - 7643348
16 นางอรัญญา  อัฑฒพงษ์ จนท.บริหารงานธุรการ 5 "  - 089 - 0423014
17 นางเอื้ออุษา  ธัญญรักษ์ จพง.ธุรการ 5 "  - 086 - 1025569
18 นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์ จนท.พัสดุ 5 " 032 - 349934 087 - 1622375
19 นางวรรดี  โพล้งน้อย จพง.ธุรการ 5 " 032 - 349103  -
20 นายสุวัฒน์  ศรีวรกุล จนท.บริหารงานทั่วไป 7 ว " 032 - 349317 089 - 2156343
21 นางรภากร  คงธนธีระ จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว "  - 089 - 4503208
22 น.ส.วิรินรัตน์  ปลดเปลื้อง จนท.ธุรการ 4 "  - 086 - 1631963
23 นายโรจน์  สุภานนท์ชัย บุคลากร 6 ว "  - 081 - 9426932
24 นางละลิดา  สาลีวัฒนผล จพง.พัสดุ 5 " 032 - 356804 081 - 4337615
25 นายฉลอง  แดงมณี จนท.บริหารงานพัสดุ 7 กลุ่มบริหารการเงินฯ 032 - 325795 081 - 7050963
26 น.ส.ศิริรัตน์  เนียมทรัพย์ จนท.บริหารงานการเงินฯ 7 "  - 081 - 4200785
27 นายกรพรต  สุมนโชติกุล จนท.บริหารงานการเงินฯ 7 "  - 089 - 8807949
28 น.ส.จารุมา  จีรวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 5 "  - 087 - 9915071
29 นางกอบแก้ว  เกตุเพชร จพง.พัสดุ 5 "  - 086 - 1641966
30 นางพิมลมาศ  ขำวาจา จนท.การเงินและบัญชี 5 "  - 084 - 0022739
31 น.ส.ชนม์พิชชา  เลี้ยงเชวงวงศ์ จนท.การเงินและบัญชี 5 "  - 081 - 2576875
32 น.ส.จีรวรรณ  สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว "  - 081 - 9054952
 - 2 -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์บ้าน มือถือ
33 น.ส.กฤษณา  ศรีสว่าง จนท.บริหารงานการเงินฯ 7 "  - 081 - 8807709
34 นางจุฬา  ดำรงค์สกุล จนท.การเงินและบัญชี 5 " 032 - 211957 085 - 1794627
35 นางแววดาว  คูเม้ง จนท.ธุรการ 5 "  - 081 - 0072493
36 นายเชียง  เดชธนู จนท.บริหารงานการเงินฯ 7 "  - 081 - 6423461
37 นางพรนภา  อยู่ศรี จนท.พัสดุ 5 "  - 086 - 3416768
38 นายวาสุกรี  รัชชกูล หัวหน้ากลุ่มฯ กลุ่มนโยบายและแผน 02 - 5912630 085 - 9790336
39 นายประโยชน์  แก้วพุ่ม ครู คศ.2 " 032 - 347459 081 - 4465491
40 นางวรรณวิภา  สุนันธรรม จนท.บริหารงานทั่วไป 6 "  - 081 - 7361926
41 น.ส.ภัทรานิษฐ์  สุทธิแสงจันทร์ จนท.บริหารงานธุรการ 6 "  - 081 - 8564729
42 นางณิชากร  สังข์เภา บุคลากร 7 ว " 032 - 316465 081 - 8570118
43 นายนริศ  พันธุ์แดง จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 "  - 081 - 8607699
44 น.ส.ณัฐชนันท์พร   สิงห์อยู่ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 "  - 081 - 8803544
45 น.ส.รัตน์ใจ  สมประดี จนท.บริหารงานธุรการ 5 "  - 081 - 9412428
46 นางนิตย์  แก่นน้อย จพง.ธุรการ 5 " 032 - 341609 081 - 9417625
47 นางพิมพ์นิภา  วงศ์กิตติชวลิต จนท.ธุรการ 5 " 032 - 317164 081 - 9863004
48 น.ส.วลัญช์จุฑา  ณ บางช้าง จนท.บริหารงานธุรการ 5 " 032 - 375795 089 - 8832729
49 นางขวัญจิต  แก้วพริ้ง จพง.พัสดุ 5 " - 089 - 9843947
50 นายบุรุศร์  งามจิตร หัวหน้ากลุ่มฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  - 089 - 8945786
51 น.ส.มยุรี  แยกผิวผ่อง บุคลากร 7 ว "  - 086 - 0583303
52 นางอรุณ  ชุ่มมะโน จนท.บริหารงานการเงินฯ 6 "  - 085 - 9492732
53 นางจินตนา  ตระกูลศักดิ์ บุคลากร 5 "  - 086 - 0159885
54 นายพีระ  อัฑฒพงษ์ บุคลากร 7 ว "  - 089 - 0423014
55 นางสุนีย์นาฏ  เรืองรัตนสุนทร บุคลากร 6 ว "  - 089 - 9838433
56 น.ส.เปรมจิต  ลิ้มประเสริฐ จพง.ธุรการ 5 "  - 087 - 1209788
57 นางพรทิพย์  สันทัด นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว " 032 - 359800 089 - 5131795
58 นายศักดิ์ณรงค์  ธีระธรรมาภรณ์ บุคลากร 6 ว " 032 - 383054 086 - 0414102
59 น.ส.จิรวรรณ  สันติภูมิโพธา บุคลากร 6 ว " 032 - 233595  -
60 น.ส.รัตนาภรณ์  เรืองเดช บุคลากร 7 ว "  - 081 - 9434962
61 น.ส.จันทร์ลอย  เครือเช้า บุคลากร 7 ว " 032 - 302015 089 - 2607651
62 นายบรรจง  ห่วงทอง ครู คศ.2 " 032 - 352657  -
63 นายโกศล  ศรีวรกุล ครู คศ.3 " 032 - 356139 081 - 7218393
64 นายศุภชัย  กลิ่นมงคล บุคลากร 7 ว "  - 081 - 2909931
65 น.ส.สมบูรณ์  สุขทวี จนท.การเงินและบัญชี 5 "  - 081 - 9121146
 - 3 -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์บ้าน มือถือ
66 นางนุชนารถ  อังคกุล บุคลากร 7 ว กลุ่มบริหารงานบุคคล  032 - 233234 085 - 1788740
67 นายธีรพงษ์  ทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 034 - 255611 081 - 9427821
68 น.ส.สุนิศา  สุขผลิน ศึกษานิเทศก์ " 032 - 241428 081 - 8321383
69 น.ส.ศิริวัลย์  อุดมพรวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 221238 081 - 8563525
70 นายศุภกร  มรกต ศึกษานิเทศก์ " 032 - 325198 081 - 8802324
71 นางจงกลนี  ห่วงทอง ศึกษานิเทศก์ " 032 - 302003 087 - 0738381
72 นางมณีรัตน์  โชติวุฑฒากร ศึกษานิเทศก์ " 032 - 253272 081 - 7943062
73 นางเชาวนีย์  สายสุดใจ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 328726  -
74 นายหัสนัย  ยามช่วง ศึกษานิเทศก์ " 032 - 351062 081 - 1973899
75 นายชูศักดิ์  อุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 351368 089 - 9183598
76 นายขจรเกียรติ  สุวรรณหิรัญพร ศึกษานิเทศก์ " 032 - 342040 081 - 7568370
77 นายจรูญ  กวางแก้ว ศึกษานิเทศก์ "  -  081 - 8032580
78 นายสุทธิศักดิ์  ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 349334 081 - 8808831
79 นางหรรษา  ประนอมสกุล ศึกษานิเทศก์ "  - 081 - 9832485
80 นายนพแสน  สมยานนทนากุล ศึกษานิเทศก์ " 032 - 253466 083 - 0136398
81 นายวินัย  บัวแดง ศึกษานิเทศก์ " 032 - 349051 089 - 5519234
82 นายบุญญศักดิ์  วโรตม์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 351141 081 - 3448637
83 นางวันทนี  รอดอิ้ว ศึกษานิเทศก์ " 032 - 210310 081 - 0077034
84 นายเกลือ  เพชรสน ศึกษานิเทศก์ " 032 - 200560 086 - 8365578
85 นางสุภัทรา  จิตร์เพ่ง ศึกษานิเทศก์ "  - 086 - 3685356
86 น.ส.กฤตยา  จำปาจันทร์ ศึกษานิเทศก์ " 032 - 233039 081 - 1913077
87 นางอรนุช  เดชคลัง เจ้าพนักงานธุรการ 5 "  - 081 - 3786002
88 นายกฤชเทพ  ยิ้มรูปเล็ก หัวหน้ากลุ่มฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  - 081 - 8577221
89 นางสมัย  ปานอำพันธ์ จนท.บริหารงานทั่วไป 6 "  - 086 - 3113459
90 น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง จนท.บริหารงานทั่วไป 6 " 032 - 323983 089 - 3413219
91 นางนุจรี  ทีสะเกตุ จนท.บริหารงานทั่วไป 6 "   081 - 8397351
92 น.ส.สุดสวาท  พิณศรี จพง.ธุรการ 5 " 034 - 243521 081 - 5722733
93 น.ส.จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์ จพง.ธุรการ 5 "  - 089 - 1999556
94 นางจันทนา  นุตทัศน์ จพง.ธุรการ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 032 - 375217 089 - 8372944
95 นายพินิจ  สุธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มฯ กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน 032 - 327189 087 - 1066951
96 นางพรทิพย์  เสถียรเศรษฐกุล จนท.บริหารงานทั่วไป 6 " 032 - 210566 089 - 6138876
97 นายวีระ  เดือนฉาย จพง.การเงินและบัญชี 5 " 032 - 351853 089 - 9124066
 - 4 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์บ้าน มือถือ
98 นายสุนทร  หาญณรงค์ หัวหน้าหน่วยฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 032 - 319956 087 - 0856989
99 นางศุภวรรณ  สุขอร่าม จนท.บริหารงานการเงินฯ 7 "  - 081 - 2742663
100 นายชลอ  เทพสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ 032 - 343360 081 - 7705919
101 นายสุนทร  สุพรธรรม พนักงานขับรถยนต์ "  - 089 - 8063034
102 นายสมพงษ์  จามจุรี พนักงานขับรถยนต์ "  - 081 - 4477396
103 นายจรีย์  จันทามฤต พนักงานขับรถยนต์ " 032 - 347461 086 - 7958809
104 นายบุญนำ  เนตรน้อย พนักงานขับรถยนต์  "  - 089 - 2366036
105 นายสมพงษ์  นาคกู้ พนักงานขับรถยนต์  "  - 087 - 0095122
106 นายเสนาะ  สุจริต นักการภารโรง " 032 - 355355  -
107 นายจิรมิตร  พิมพ์เลิศ นักการภารโรง " 032 - 354226 081 - 4037760
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (อำเภอบ้านโป่ง)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 วัดไผ่สามเกาะ นายสิริ  รอดอิ้ว  - 032 - 331244 081 - 9951775
    นางทิพวัลย์  ร่มโพธิ์  - 032 - 351430 081 - 9464729
2 วัดสัมมาราม นายสุริยา  ทับน้อย 032 - 330069  032 - 261024 081 - 8534087
    นายจำนงค์  เปลี่ยนขำ    032 - 331215 081 - 9424687
3 วัดเขาขลุง นายถาวร  ร่มโพธิ์ 032 - 331036  - 081 - 3822797
    นายประรอง  ทาค่อ   085 - 2942633 081 - 8563343
4 บ้านดอนไม้ลาย นายปราโมทย์  รี้พล 032 - 331037 032 - 232634 081 - 9421578
    นายรุ่ง  รวยธนพานิช   032 - 341052 081 - 0075764 
5 บ้านหนองไก่ขัน นางธีรนุช  ผ่องสถาพร 032 - 330028 032 - 221354 083 - 4336034
    นางเจริญ  วรรณศิริ 032 - 330215 032 - 330215 081 - 9811082
6 วัดสระสี่มุม นายเชิดศักดิ์  มั่นฤกษ์ - 032 - 232206 081 - 9424106
    นางสายพิณ  พยอมสวย   032 - 331224 081 - 9956017
7 วัดเขาแจง นายประพันธ์  อุตมา  - 032 - 342519 083 - 3045753
    นายวิโชค เกาะแก้ว    - 086 - 1721352
8 บ้านโป่งยอ นายชวัช  ศรีบานเย็น 032 - 330026  - 081 - 9411568
    นายสัญชัย  คุณากร   032 - 343642 086 - 1717214
9 วัดเจริญธรรม นายนิวัติ  ม่วงเงิน 032 - 331035 032 - 331211 081 - 8566983
    นางนารี  บัวขาว   032 - 372595 089 - 0057705
10 บ้านห้วยยาง นายสำรวย  ศรีทอง 032 - 330214  - 081 - 9449121
    นายศรีราชา  บัวเบา  -  - 089 - 8362619
11 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ นายมนัส  คล่องแคล่ว 032 - 372208 032 - 212041 081 - 5871204
    นางยุวดี แสงอ่อน 032 - 372579 032 - 372330 087 - 0278687
12 วัดมาบแค นายนรงค์  บัวชุม 032 - 216126 032 - 383268 081 - 9420834
    นางชลอ ชมโลก   032 - 216009 086 - 0660008
13 วัดหนองหิน นายอรรถวุฒิ  แก้วสะอาด 032 - 372517 032 - 297140 081 - 9866981
    นายประสิทธิ์  พยอมหอม   032 - 372490 089 - 2597509
14 วัดสระตะโก นายมิน  ประจวบวัน  - 034 - 202282 081 - 9426256
    นายสันติชัย  ฉิมวัย   032 - 331066 081 - 9860689
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
15 วัดม่วง นายเตรียมชัย  อุทัยวัฒน์ 081 - 9427133 032 - 341302 089 - 7435734
    นางเยาวภา  ศรีหิรัญ  -  - 081 - 4346012
16 วัดบัวงาม นางแสงรัชชา  เทพรักษ์ 032 - 297408 087 - 0604838 089 - 8114757
    นางเจนจิรา  โรจน์พวง  -  - 086 - 1286144
17 บ้านหนองคา นายสุนทร  พิมพ์ครู  032 - 229345 032 - 369093 081 - 9430334
    นายยงยุทธ วุฒิมาปกรณ์  - 032 - 372372 081 - 3654478
18 อนุบาลบ้านโป่ง นายสุรชาติ  สินทรัพย์ 032 - 200626 032 - 354819 089 - 5509180
    นายเสน่ห์  คงสบาย   032 - 372237 089 - 8369562
    นางนฤมล  ศรีสันต์    - 083 - 1390128
19 วัดหุบกระทิง นายประหยัด  แสงเนียม 032 - 200766 032 - 305113 081 - 7057241
    นายนเรศ  รณรงค์ฤทธิ์ 032 - 344616 032 - 232740 081 - 3844045
    นายธีรภัทร  เอกดำรงกิจ   032 - 372419 081 - 7975656
20 วัดบางพัง นายสิทธิชัย  พึ่งวิริยะ 032 - 200370 032 - 331223 089 - 9900946
    นางวรรฒณี  อินทร์ประทับ   032 - 351993 081 - 7349367
21 วัดตาล น.ส.จินตนา  เฮงจันทร์ 032 - 372625 032 - 231803 081 - 9954959
    นางบุบผา  เนียมทอง   032 - 372406 081 - 3625458
22 วัดลำพยอม นายสุชิน  ตันติอำนวย 032 - 372493 032 - 302046 086 - 1760554
    นางพรรณศิริ  ภู่เปลี่ยน   032 - 343119 081 - 8259591
23 วัดโพธิ์บัลลังก์ นายสิงหะ  บุตรดี 032 - 343601 032 - 353091 081 - 9421598
    นายพูนพันธ์  สัตยพันธ์   032 - 297104 081 - 2781654
24 วันมหาราช นายวิเชียร  โล่ห์จินดา 032 - 291253 032 - 343513 081 - 3783023
    นางจินดาพร บุญประกอบ    - 081 - 3428688
25 วัดหนองประทุน นายบรรพต  ใจแสน  -  - 087 - 0085820
    นายตระการ  ถีรพุก    - 089 - 8037218
26 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก นายสมัย  เก่งการช่าง 032 - 291214 032 - 297216 081 - 9424137
    นายอรุณ แสนคำ   032 - 372564 086 - 6776564
27 วัดหนองเสือ นายสมชาย  ชนะสุข 032 - 293014 032 - 232972 089 - 2582522
    นายอนันต์ โล่ห์จินดา   032 - 222149 081 - 7506395
 - 3 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
28 วัดอ้ออีเขียว นายบุญเกียรติ  วิสิทธิ์ศิลป์ 032 - 268553 032 - 366181 086 - 1774771
    นายประสิทธิ์  ชูสนิท  - 032 - 302083 087 - 1562365
29 วัดหนองกลางด่าน นางกลอยใจ  สวนสมจิตร 032 - 293301 032 - 210191 081 - 5878284
    นายประสงค์  ตากดำรงค์กุล - 032 - 293181 086 - 1636977
30 ชุมชนวัดท่าผา นายสอง  เรืองเลิศ 032 - 201451 - 089 - 9138522
    นางวันทนีย์  นาคบุญพรหม 032-201020 032-201080 081 - 7360227
31 วัดโกสินารายน์ นายสะอาด  ลัคนาโชค 032 - 222745 032 - 341142 081 - 9812682
    นางจำรูญลักษณ์  ชนะสุข   032 - 232972 083 - 0422669
32 วัดดอนเสลา นายวัฒนา  ร่มโพธิ์ 032 - 200765 032 - 233179 089 - 9107548
    นายศุภกิจ โพธิ์ชื่น   032 - 210215 081 - 15716691
33 วัดยางหัก นายอัมพร  สังข์พระกร 032 - 268391 032 - 353180 081 - 9422418
    นายไพโรจน์  อุณยเกียรติ   032 - 389171 081 - 1901823
34 วัดบ้านฆ้องน้อย นายสุระ  ประทุมศิริ 032 - 268190 032 - 343972 081 - 9424158
          089 - 7461769
    นางทับทิม พุตติ   032 - 268089 089 - 2327748
35 วัดลาดบัวขาว นายเจริญ  ลาภศิริอนันต์กุล 032 - 343564 032 - 201073 081 - 6548173
    นางลัดดา  วงศาโรจน์   032 - 353191 086 - 3153779
36 วัดรางวาลย์ นายวรพล  ปลอดภัย  -  - 081 - 9863969
    นายกิจติ  จ่าเมือง    - 089 - 9185841
37 วัดตาผา นายทวีชัย  ชำนาญพูด 032 - 200710 032 - 233132 081 - 9421584
    นางเกษร  ง่วนกิม   032 - 372400 086 - 0480438
38 วัดใหญ่ นางจุรี  อุไรวัฒนา  - 032 - 221072 081 - 4479535
    นางเอมอร  ประสูตร์แสงจันทร์    - 086 - 7985973
39 วัดหัวหิน นายไพรัช  ศิริจำปา 032 - 297337 032 - 357210 081 - 1915061
    นางกาญจนี  ขันติยานนท์   032 - 200916 081 - 7046299
40 วัดอัมพวนาราม นางศรินนา  กวางคีรี 032 - 379337 032 - 349349 081 - 9421083
    นางมาลินี  แก้วสะอาด   032 - 379204 089 - 0161231
41 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง นายธีรวรรณ  สมสุวรรณ 032 - 200371 032 - 342932 081 - 9426302
    นายอำนวย  ประสูตรแสงจันทร์   032 - 341378  -
 - 4 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
42 วัดหนองหญ้าปล้อง นายจิตรกร  จิตมณี 032 - 379184 032 - 233296 081 - 9421325
    นายชัยศรี  อุณยเกียรติ   032 - 340141 089 - 9184502
43 วัดโคกหม้อ นายเฉลิมไชย  จำปาศรี 032 - 200368 032 - 222133 083 - 1599173
    นายสมศักดิ์  พุ่มไสว   032 - 223428 083 - 1607279
44 วัดโพธิ์รัตนาราม นายวันชัย  วัฒนา 032 - 341385 034 - 261435 081 - 2909835
    นายสุรศักดิ์  ลี้ชาญพานิชยกิจ   032 - 343457 081 - 7946511
45 วัดจันทาราม นายสุธาพจน์  คชประดิษฐ์ 032 - 201334 032 - 233098 089 - 8261301
    น.ส.สมใจ  ศรีเอี่ยม   032 - 379313 089 - 8009607
46 วัดหนองอ้อ นายสุวัตร  เพียรพิจารณ์ 032 - 299084 032 - 315833 081 - 9421546
    นางสุกัญญา คล้ำมณี   - 086 - 3751972
47 วัดหัวโป่ง   032 - 342253    
    นายสถิตพงษ์  คงประเสริฐ   032 - 341412 086 - 3344929
48 บ้านลาดใหญ่ นายสามารถ  โชคประกอบกุล 032 - 226377  - 084 - 7668483
    น.ส จุไรรัตน์ เฮงฮะสุน     081 - 0060248
49 วัดหนองกบ นายสุพรรณ  สุวรรณ์นัง 032 - 287123 032 - 222282 081 - 9424109
    นายสุรชาติ สิงห์เจริญ     086 - 8062769
50 วัดหนองปลาดุก นายอนันต์  สุริยาศรีสกุล 032 - 368010   081 - 8569267
    นางสุจิตรา พุมมา     086 - 4015745
51 วัดบึงกระจับ นายบุญส่ง  สุวรรณศรี 032 - 287479 034 - 250040 081 - 9036170
    นางสุดใจ มีล้อม   032 - 353959 089 - 0477062
52 วัดอริยวงศาราม นายวิศุทธิ์  อีกจอม 032 - 353988  - 089 - 5251444
    นางพรพรรณ  แสงดิษฐ์ 032 - 720037   081 - 1922337
           
           
           
           
           
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (อำเภอโพธาราม)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 ชุมชนวัดหนองโพ นายหิรัญ  เจือจันทร์ 032 - 389080 034 - 712504 081 - 6652399
    นายไพฑูลย์  บัวแตง   032 - 349079 086 - 7551618
    นายสมพล  เกิดผล   032 - 349188  -
2 บ้านหนองกระทุ่ม นายตระกูล  ดีมังกร 032 - 389404 032 - 233358 086 - 3308070
    นายปรีชา  แก้วสุวรรณ   032 - 351339 081 - 8585802
3 วัดโบสถ์ นายสมนึก  เทพรส 032 - 347682 032 - 347766 081 - 1929502
    นายณัฐวุฒิ  วัชรเสถียร   032 - 347048 081 - 6895708
4 ชุมชนวัดบ้านเลือก นายนพรัตน์  โม่มาลา 032 - 232042 032 - 347249 081 - 7634312
    น.ส.ภานุวรรณ  ปัญญาสาโรจน์    - 081 - 7585817
5 วัดพระศรีอารย์ นายสุนทร  คุสินธุ์ 032 - 231751 032 - 312205 085 - 1902952
    นายวิรัตน์ ศิลปชัย   032 - 357009 089 - 6684726
6 วัดหุบมะกล่ำ นายอำนวย  แย้มวัน 032 - 232104 032 - 347068 089 - 8367927
    นางจิตต์ลัดดา  สายะสนธิ    - 089 - 3890849
7 วัดดอนกระเบื้อง นางสุมาลี  แก้ววิมล 032 - 389024 032 - 354910 089 - 9117119
    นายบุญมา  ธรรมกิจ   032 - 232151 086 - 1241212
8 ชุมชนวัดกำแพงใต้ นายสุภชัย  เจียมวิไล 032 - 232466 032 - 354556 089 - 8097656
    นายวิลัด  ลิมทโรภาส   032 - 233178 081 - 6286034
9 วัดหนองอ้อ นายกำธร ปูรณวัฒนกุล 032 - 231742 032 - 310061 087 - 0903559
    นายเกษม  คุ้มสิริ   032 - 231899 081 - 4397723
10 อนุบาลโพธาราม นายเทวินทร์  โตเต็ม 032 - 232054 032 - 231458 081 - 8391117
    นางกัญญา  อำภา 032 - 233685 032 - 232285 089 - 5517075
11 วัดบางกะโด นายยิ่ง  แก้วมณี 032 - 383764 032 - 356890 081 - 7562062
    นางรัตนาภรณ์  สิงห์พิทักษ์   032 - 356301 081 - 9439392
12 วัดบ้านฆ้อง นายสุเทพ  บุญประสพ 032 - 232508 032 - 351564 081 - 4828030
    นายไพศาล   ทองอินทร์   032 - 356199 086 - 0253211
13 วัดดีบอน นายณรงค์  แก้ววิมล 032 - 232686 032 - 354910 081 - 7445626
    นางมัลธนา  แก้วสุวรรณ   032 - 389054 086 - 6288140
        032 - 313162  
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
14 วัดบ่อมะกรูด นายยศพล  เรืองศรี 032 - 232395 032 - 263419 081 - 4449264
    นายปรีชา  อยู่ไว   032 - 357194 089 - 7957603
15 วัดบางลาน นายโกมินทร์  อำมฤครัตน์ 032 - 232415 032 - 231513 081 - 7631435
    นายวิรัตน์  มาวิบูลย์วงษ์   032 - 233164 081 - 8587454
16 วัดดอนทราย นายสุระพล  เอี่ยมธนานุรักษ์ 032 - 305122 032 - 349934 081 - 9422781
    นายนิรันดร์ วัฒนเพ็ญ   032 - 395208 086 - 0751835
17 วัดท่ามะขาม นายถนัดกิจ  บรรพตสุวรรณ์ 032 - 717277 032 - 355377 081 - 7634358
    นางวราพร  เนียมรักษา   032 - 375151 081 - 0071314
18 วัดจอมปราสาท นายเอนก  จีนขาวขำ 032 - 355100    
    นายนิวัฒน์  ปรัชญารัตนเมธี   032 - 233942 085 - 1390143
19 วัดมณีโชติ นายเผด็จ  ศรีอรุณ 032 - 355183 032 - 375641 089 - 9161496
    นายสายัณ  เจียมจิระพร   032 - 231539 089 - 2016218
20 วัดคงคาราม นายพิเชษฐ์  ยานุวิริยะกุล 032 - 232052 032 - 347942 089 - 3419373
    นายอาทิตย์  อยู่ประเสริฐ    - 089 - 7835731
21 ธรรมาธิปไตย นายประทีป  สว่างวัฒนเศรษฐ์ 032 - 232375 032 - 232869 087 - 1609071
    นางสุรีย์ ศิลปสอน   032 - 232873 086  - 3257148
22 วัดบ้านหม้อ นายณัฐพร  สุกิจญาณ 032 - 232425 032 - 356718 081 - 9428525
    นางบุญช่วย  แมลงภู่   032 - 347581 081 - 0051389
23 บ้านเกาะโพธิ์งาม ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ 032 - 234284  032 - 310798 081 - 9435705
    นางสุพัตรา  ท่าใหญ่   032 - 231758 081 - 8802239
24 บ้านหาดสำราญ นายนพดล  เมืองอู่ 032 - 397463  - 089 - 2292726
    นายเสนอ  มะลิพรรณ์   032 - 231508 089 - 5500215
25 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน นายวิรัช  เฟื่องศิลา 032 - 397116 032 - 231501 089 - 2321518
    นายณรงค์ ถิ่นสำราญ   - 081 - 1951609
26 วัดสนามชัย นายไพโรจน์  อินทวัฒน์ 032 - 397113 032 - 354903 081 - 9411274
    นายณรงค์ศักดิ์  สิทธิเสรี   032 - 397541 086 - 8201956
27 วัดตึกหิรัญราษฎร์ นายพิศูจน์ มีไปล่ 032 - 397114 032 - 365522 081 - 8909676
    ส.อ. นิพนธ์ สมรรคเสวี   - 089 - 9886196
 - 3 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
28 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ นายลือศักดิ์  ปัญญาสาร 032 - 232645 032 - 351146 089 - 8227435
    นางวันทนีย์  โพธิ์อ๊ะ   032 - 231967 089 - 5034392
29 วัดท่าหลวงพล นายชัยพร  แสงมณีเดช 032 - 397452 032 - 234152 089 - 8004265
    นางอุบล ภานุมาส   032 - 232107 085 - 1818469
30 วัดชัยรัตน์ นายวิรัตน์  มะโนวัฒนา 032 - 234241 032 - 354825 081 - 7639661
    นางบรรจบ  ขำพวง   032 - 234207 081 - 0076837
31 วัดขนอน นายไพโรจน์  กุลอึ้งประเสริฐ 032 - 355163 032 - 232751 081 - 9420864
    นายสมพงษ์  ศรีพิมลปราณี   032 - 231841 081 - 9438854
32 วัดสร้อยฟ้า นางปราณี  ตันตระกูล 032 - 711119 032 - 383062 081 - 8058922
    น.ส.กุสุมาลย์  จำปาจันทร์   032 - 233039 081 - 5590819
33 วัดบางโตนด นางศรีสุดา  คล้ำจีน 032 - 397273 032 - 310623 089 - 5490392
34 วัดสมถะ นายเรวัติ  บุญถนอม 032 - 397186 032 - 355036 081 - 5716798
    นางสุนีย์  แสงเนียม    - 089 - 6134261
35 วัดศรีประชุมชน นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ 032 - 397500 032 - 351380 081 - 6414849
    นางชูศรี  พรหมสิทธิ์    - 089 - 5185077
36 บ้านหนองสองห้อง นางอัมพร  สังข์พระกร 032 - 720075 032 - 353180 089 - 1776204
         - 081 - 7361520
    นายสุวรรณ  สงเคราะห์   - 081 - 7054472
37 วัดหนองกลางดง นายชูศักดิ์  น่วมทนงค์ 032 - 359534 032 - 232287 089 - 0517114
    นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง   032 - 347117 -
38 วัดช่องพราน นายภิรมย์  โชติแดง 032 - 359859 032 - 232460 081 - 8561834
      032 - 359050 032 - 356295 -
    นายไพรัช  สิ้นแต้   032 - 359546 089 - 0593317
39 วัดโคกทอง นายสุรชัย  สุภาพ 032 - 359850 032 - 389092 032 - 351610
    นายเทอดศักดิ์ ปัญญาสาโรจน์   032 - 231168 089 - 7400638
40 วัดเขาพระ นางนภา  เกาสังข์ 032 - 359820  - 087 - 1601918
    นายลำพอง  สองสี   032 - 352720 081 - 9148816
41 วัดนางแก้ว นายณรงค์  เบ็ญขันธ์ 032 - 359172 032 - 349501 089 - 8376260
    นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว   032 - 397240 086 - 1046234
 - 4 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
42 บ้านเนินม่วง นายวีระ  ทองเกิด  - 032 - 397471 081 - 9953246
    นายมนตรี  เนียมราช   032 - 233714 086 - 8095400
43 บ้านหนองตาพุด นายประสงค์  จันทร์โก๊ะ 032 - 720017 032 - 349128 081 - 9418259
    นายอำนวย  โสมะภีร์   032 - 316439 085 - 1899299
44 วัดแก้วฟ้า นายวินัย  วิทยไพบูลย์สกุล  032 - 711140 032 - 314371 081 - 7459225
    นายเมธี  จิตต์ภักดี    - 081 - 2749505
45 บ้านหนองกวาง นายชัยวัฒน์  แสงอ่อน 032 - 229337 032 - 362266 089 - 0382161
    นายปฐม  โรจนลิขิตกุล    - 086 - 1747197
46 บ้านหนองใยบัว นายทองเจือ  หนังสือ 032 - 330198 032 - 330204 081 - 7728691
    นายวิรินทร์  เลาหโชติ   032 - 347202 089 - 1590778
47 บ้านหนองครึม นายเทอดเกียรติ  มาประเทียบ 032 - 711024  - 089 - 8933906
    น.ส.พัชรา  แก้วทอง   032 - 351168 086 - 0090209
48 บ้านพุลุ้ง นายกิตติ  เกิดทอง 032 - 228031 032 - 233628 081 - 7636805
    นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์   032 - 251436 089 - 8361541
49 วัดระฆังทอง นายวิรัช  สุขเสริม  - 032 - 317006 081 - 9816949
           
50 บ้านเขาแหลม นายลัทธศักดิ์  แพรสายทอง 032 - 720021 032 - 352458 089 - 9840608
    นายธนู อุตธาลี   032 - 359115 -
51 วัดเขาชะงุ้ม นางลำยอง  สังขชัย 032 - 226685 032 - 353598 081 - 8541172
    นางอาภรณ์ เอี่ยนวิไล   032 - 233482 089 - 0575261
52 วัดเขาส้ม นายมนตรี  อารีกิจ 032 - 229087 032 - 375250 081 - 7634368
    นายสุกิจ  สุภาพงศ์   032 - 351984 081 - 7636154
53 วัดหนองมะค่า นายฉลอง  เกาสังข์ 032 - 229495  - 081 - 9412641
    นางสำเนียง แสงจันทร์    - 081 - 3818124
           
           
           
           
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (อำเภอบางแพ)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 อนุบาลบางแพ นายประมวญ  นาควิมล 032 - 381138 032 - 349061 081 - 9811181
    นายสุรพงษ์  วงศ์โสภา - 032 - 349080 089 - 2122907
2 วัดท่าราบ   032 - 381200    
    นางสุพรรณี  บัวแตง   032 - 349079 089 - 0360097
3 วัดดอนเซ่ง น.ส.สุภาพร  พิลาไชย 032 - 381239  - 089 - 9604070
    นางอุดมลักษณ์  บัวแดง   032 - 349051 089 - 0942541
4 วัดเหนือ นายประวิช  จำปาศรี 032 - 381188 032 - 349587 089 - 9146728
           
5 บ้านกุ่ม นายสัมพันธ์  เถามานกูล  032 - 227426 032 - 360049 089 - 2048454
    นางจงรักษ์  เง่องาม   032 - 381205 086 - 1695268
6 ชุมชนวัดกลางวังเย็น นายประดับ  วุฒิมาปกรณ์ 032 - 381191 032 - 349056 081 - 6144971
    นางกาญจนา  อินทรสันติ   032 - 381055 089 - 8206395
7 วัดหลวง นายเฉลิมพล  ชาวเกาะ 032 - 232182  - 081 - 7019096
    นางสาลี่  บัวทอง   032 - 349350 085 - 2912393
8 วัดหนองม่วง น.ส.วนิดา  บุญสม 032 - 340081 032 - 398436 089 - 0638239
    นายประทิน  ชุนใช้   032 - 351217 089 - 9865255
9 วัดหัวโพ นางศิริพร  อุดมกุศลศรี 032 - 383725 032 - 349231 081 - 8580405
    นายสมพงษ์ สัยเขียนวงษ์   034 - 762644 089 - 8006220
10 วัดแหลมทอง นายอรรถพงษ์  รุ่งสว่าง 032 - 381240 032 - 349460 087 - 0441621
    นางจงสวัสดิ์  วงศ์เจริญวิวัฒน์    - -
11 วัดดอนมะขามเทศ นางธนาวดี  ท่าใหญ่ 032 - 387779  - 086 - 0898544
    น.ส.อารีรัตน์  มิตรธรรมศิริ   032 - 349110 089 - 8044759
12 วัดแก้ว นายวิชัย  อุดมกุศลศรี 032 - 383545 032 - 349231 081 - 8571091
    นางวีนัส  อัจฉริยบุตร   032 - 383172 081 - 9426701
13 วัดบ้านใหม่ นายวุฒิ  ภมร 032 - 365218 032 - 381152 089 - 0405365
    นางสบสมัย  กสิวัฒนา   032 - 381070 081 - 7452511
14 วัดทำนบ น.ส.สุดารัตน์  ทับสาย 032 - 383331 032 - 349361 081 - 5552135
    นางมะปราง  วงษ์ยะรา   032 - 357152 089 - 0757698
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
15 วัดหนองเอี่ยน นายประภาส  คูเจริญทรัพย์ 032 - 232433 032 - 372145 081 - 9421528
    นางดารา  เถามานกูล    032 - 349173 089 - 4830729
16 วัดลำน้ำ นายมณฑล  อินทรสันติ 032 - 295142 032 - 381347 081 - 7044529
    นายศรศักดิ์  อ๊อกจินดา   032 - 295061  -
17 วัดตาลเตี้ย นายชาญณรงค์  เทียนวงษ์ 032 - 295234 032 - 326961 089 - 6604854
    นายสมชาย  พุ่มนิล    - 084 - 7081838
18 วัดดอนใหญ่ นายเถลิงศักดิ์  อรุณคีรีวัฒน์ 032 - 295201 032 - 367429 081 - 9485810
    นางอารีย์  บุญเฮี้ยะ   032 - 349303 089 - 1241992
19 วัดดอนสาลี นายสมนึก  พูนสิน  - 032 - 313715 081 - 3844969
    นางอนงค์  ศักดิ์ตานนท์    - 083 - 3134547
20 วัดดอนคา นายชนะ  พงศ์สุวรรณ 032 - 711175 032 - 350483 089 - 7442491
    นางสุกัญญา  มารศรี    - 089 - 0416953
21 วัดดอนพรม นายสุรวุฒิ  จันทนะโสตถิ์ 032 - 720040 032 - 248280 089 - 9271873
          081 - 1962995
    นายอนันต์  จิตร์เที่ยง    - 089 - 9159266
22 วัดตากแดด นายประชุมพล  สืบนุช 032 - 711176 032 - 349542 081 - 9897911
    นายประพันธ์ สุขสงวน   034 - 229209 089 - 5048505
23 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก นายเจริญ  ทองเมือง 032 - 387254 032 - 233266 085 - 1812725
    นายเปรม  จิตหาญ   032 - 387095 089 - 9169591
    นายอัสนี  เสียงลือชา   032 - 356667 081 - 0115699
24 วัดสามัคคีธรรม นายสุรินทร์  พูลละเอียด 032 - 387018 081 - 8562800 085 - 8449595
    น.ส.วิจิตรา  ธีระตระกูล   032 - 387120 081 - 0125637
           
           
           
           
           
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (อำเภอดำเนินสะดวก)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 วัดอุบลวรรณา นายมาโนชญ์  เสมาชัย 032 - 241132 034 - 761486 081 - 7369406
    น.ส.สุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง   032 - 321031 087 - 9876808
2 วัดหลักหกรัตนาราม น.ส.ดุษณี  ชลิงสุ 032 - 241148    
    นางจิรพรรณ  หงษ์เพชรงาม   032 - 345049 086 - 8145939
3 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ นายธีระพล  ตระการผล 032 - 360792 032 - 323375 081 - 3099141
    น.ส.ปรานอม  เอี้ยงกุญชร 032 - 248104 032 - 399272 086 - 8933056
4 บ้านดอนไผ่ นายวิบูลย์  พูลทรัพย์ 032 - 360807 032 - 345050 085 - 1942989
        - -
5 วัดเวฬุวนาราม นางศิริวรรณ  วรรณศิริ 032 - 367538 032 - 210740 081- 0170918
    นายสุชาติ  กลั่นเนียม   032 - 345043 081 - 3046993
6 บ้านดอนฟักทอง น.ส.พรรณภัสสร  ทรัพย์มั่นคงทวี 032 - 253827 034 - 761877 089 - 2175412
      - -  -
7 วัดสอนประดิษฐ์วราราม   032 - 227217 - -
    นางกาญจนา  สชีวผาสุก 032 - 227218  -  086 - 1738694
8 วัดพิทักษ์เทพาวาส นายชาติชาย  สังข์ทิตนุ 032 - 253817 034 - 725937 081 - 3727594
    นายอำนวย  กังเจริญ   032 - 345833 081 - 8034038
9 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม นายสุรชัย  ทินกร 032 - 241064 032 - 254892 086 - 7094895
    นายคมสันต์ อิ่มเจริญ   032 - 345650 081 - 9427161
10 วัดโชติทายการาม นายสมเดช  เข็มทอง 032 - 241124 032 - 399134 089 - 5475296
    นางบุษบา  ลิ้มวัฒนะ   032 - 254180 089 - 0617130
11 วัดปรกเจริญ นายสุธรรม  ดุษดี 032 - 250137  - 087 - 0266539
    นายสมชาย  ธรรมกิจวัฒน์   032 - 254602 087 - 1209680
12 บ้านรางสีหมอก นายบุญเลิศ  วงศ์ยะรา 032 - 254983  - 089 - 9188101
    นายสมยศ ไชยถูมิสกุล   032 - 254882 087 - 0247251
13 วัดอมรญาติสมาคม นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล 032 - 711175 032 - 253301 089 - 6889660
    นางอารีย์  บุญรักษา   032 - 253497 089 - 0001630
14 วัดคูหาสวรรค์ นายพีรวัฒน์  ภู่เพชร 032 - 245353 032 - 313206 089 - 1724985
    นางวรางคณา  ศิริธัญญารัตน์   032 - 255016 087 - 0471679
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
15 วัดใหม่สี่หมื่น นายสุชาติ  ลุ้ยประเสริฐ 032 - 263789 032 - 245277 081 - 7591196
    นางวรรษชล  พึงอำนวย    - 081 - 7943525
16 อนุบาลดำเนินสะดวก นายวิชัย  บุญบันดาล 032 - 254646 032 - 322424 081 - 9867622
    นายชูชีพ  สุคนธมาน   032 - 253710 081 - 4388872
17 วัดสนามไชย นายชัยวัฒน์ คำยอด 032 - 253848 032 - 361645 081 - 7633435
    นายสว่างวงศ์  เชื้อชูชาติ   032 - 381063 081 - 3842605
18 บ้านหนองสลิด นายไพรัช  ปริยชานิ 032 - 241245 034 - 761425 081 - 7049757
    นางนิสารัตน์  ปฤกษากร   032 - 253303 087 - 0996516
19 ชุมชนวัดดอนคลังฯ นายสนอง  ภู่เจริญ 032 - 361667 032 - 365149 081 - 9433912
    นางชนิวรรณ  ชะนิ่ม   032 - 267318 081 - 4033776
20 วัดบัวงาม นายสมบูรณ์  เอี่ยมศิลปชัย 032 - 279215 032 - 345083 081 - 8566898
    นายครรชิต แสงอากาศ   032 - 345108 081 - 7363521
21 วัดตาลเรียง นายจีระศักดิ์  ซังพุก 032 - 387111 032 - 254747 081 - 8562599
    นายสิริวัชร  วรรณป้าน   032 - 387188 081 - 0068407
22 วัดท่าเรือ นายสงัด  เกตุรัตน์ 032 - 263480 032 - 387355 089 - 2433661
    นายสมชาย  ครุฑใจกล้า   034 - 732352 089 - 0906755
23 วัดเนกขัมมาราม นายสงัด  ผ่องดี 032 - 254981 032 - 340194 081 - 8800822
    นางกาญจนา  พุ่มมรินทร์   032 - 355219 089 - 2580562
24 บ้านหนองไก่แก้ว นายน้อม แสงอาทิตย์ 032 - 246344 032 - 345462 086 - 6073892
    นายสุชล  ม่วงพิณ   032 - 245138 086 - 1639791
25 วัดสีดาราม นางสุรีรัตน์  พงศ์สุวรรณ 032 - 263030 032 - 250483 081 - 1904942
    นางวนิต  ธารไพฑูรย์   032 - 316047 081 - 7058119
26 วัดชาวเหนือ นายสมอาจ  รัตนมุง 032 - 365136 032 - 365259 081 - 6588598
    นายวิสูตร  แทนศรราม   032 - 365347 081 - 7348474
    นายวิริยะ  เฉลิมยศ   032 - 316360 089 - 7816059
27 วัดบ้านไร่ นายพีระ  ศิริพรโณ 032 - 365261 032 - 345036 086 - 5979354
    นายกมล  คงบางปอ   032 - 317160 084 - 7730826
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 รัตนราษฏร์บำรุง นายอนันต์  บุญแต่ง 032 - 211400 032 - 326284 081 - 7056727
    นายจักรา  นันทวิสุทธิ์  034 - 250278   081 - 7022240
2 หนองปลาหมอพิทยาคม นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ 032 - 372630 - 081 - 9433017
    นายปฐมพล  ศรแผลง   032 - 343224 089 - 0487581
3 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจฯ ว่าที่ ร.ต.อนันต์  เอกเผ่าพันธุ์ 032 - 291252 034 - 258185 081 - 7416756
    นายธำรง  ศรีทิพย์ 032 - 366238 032 - 366073 081 - 8565412
4 วัดดอนตูม นายปรีชา  สุคนธมาน 032 - 200424 032 - 399304 089 - 8956462
      032 - 211415 -  
5 โพธาวัฒนาเสนี นายประพัฒน์  คหินทรพงศ์ 032 - 231011 032 - 344126 081 - 9811155
    นางสุนีย์  อังกุรวิโรจน์   032 - 231291 081 - 8300352
    นายอิทธิพล  สุทธิภูมิ   032 - 313042 081 - 9438620
    นายประทิพย์  คนทัด   032 - 232301 081 - 9429077
6 หนองโพวิทยา น.ส.จุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า 032 - 389046  - 081 - 3761314
    นายมงคล  ชื่นชม 032 - 389491 032 - 261354 081 - 2926806
7 ท่ามะขามวิทยา นายวรภัทร  ชัยเลิศ 032 - 375035 032 - 221850 081 - 9322242
      032 - 375034    
    นางเพ็ญเกียรติ  ตวงสุวรรณ   032 - 389051 087 - 7171858
8 ช่องพรานวิทยา นายวาณิช  ประทุมนันท์ 032 - 359217  - 086 - 7665987
    นายวรรณชัย  รังสี   032 - 343468 089 - 5471796
9 โพหัก"วงศ์สมบูรณ์- นายสถาพร  อภิวังโสกุล 032 - 387253 032 - 314427 081 - 8584541
  ราษฎร์อุปถัมภ์" นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง 032 - 387591 032 - 361444 081 - 0088379
10 บางแพปฐมพิทยา นางนิวา  อารีกิจ 032 - 381186    
    นายวิชาญ  ลิมทโรภาส 032 - 381023  - 081 - 8578025
    นายสุพจน์  นารถบุญ   032 - 387134 089 - 0146468
    นายวัชรวิทย์  ศรีนุย    - 081 - 3322325
           
           
           
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
11 สายธรรมจันทร์ นายพิสุทธิ์  รอดบำเรอ 032 - 241004 032 - 305307 089 - 6746784
    นายยง  ดือขุนทด 032 - 241480 032 - 326351 081 - 9867127
12 ประสาทรัฐประชากิจ นายจำรัส  มากแก้ว 032 - 248109 032 - 201454 081 - 7947711
    นายบุญเสริม  ชัยโสตถี   032 - 347057 086 - 1738919
13 เตรียมอุดมศึกษา- นายเกียรติศักดิ์  คฤหบดี 032 - 361528  - 084 - 1418206
  พัฒนาการดอนคลัง     - -
14 เนกขัมวิทยา นายวีระพงษ์  คุณมณี 032 - 254739 02 - 8695590 086 - 7935957
    นายทวีป  แสงจันทร์    - 081 - 7789962
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด สพท.รบ.2  (สังกัดเอกชน)
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
1 สารสิทธิ์พิทยาลัย บาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ 032 - 301170 032 - 301170  -
2 นารีวุฒิ น.ส.อุษณีษ์  ธีระพัชรรังษี 032 - 211675   081 - 8586735
3 เทพินทร์พิทยา บาทหลวงสมควร  หมายแม้น 032 - 368044 - 45 -  
4 วัดบ้านโป่ง นายระยอง  จันทร์เพ็ญ 032 - 211701   081 - 9412100
5 ธีรศาสตร์ บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ 032 - 221237 032 - 221270 081 - 8326325
    นางวรรณี จันวัฒนาวงศ์ 032 - 371041 032 - 371211 089 - 4895992
6 อุดมวิทยา น.ส.เจนจิรา  ศรีพิจารณ์ 032 - 211176 - 089 - 5255629
    นายวิจิตร เทาลิ้ม   032 - 353212 081 - 7528525
7 ดุสิตวิทยา น.ส.ปราณี  วรสุทธิพิศาล 032 - 211260    
8 เพ็ญวิวัฒน์วิทยา นายวิกุลศักดิ์  ดำเนินสวัสดิ์ 032 - 342484 032 - 342484 081 - 5703963
    นายโอบบุญ  ดำเนินสวัสดิ์   032 - 200246 081 - 4427146
9 เทพวิทยา น.ส.นิตยา  โจสรรค์นุสนธ์ 032 - 291202 032 - 366098  
10 วังตาลวิทยา นายไพรัช  สาริกา 032 - 287116 032 - 287104 089 - 9196973
11 ฮกเฮง นางสุชาดา  ใจกันธิยะ 032 - 342434   087 - 1563519
    นายสมชาย ใจกันธิยะ 032 - 211932   081 - 7426716
12 บ้านโป่งวิทยาคม นางเมตตา  เทพประทุน 032 - 221470 032 - 342495 081 - 3642815
    น.ส ศรีวรรณ ติเยาว์ 032 - 200957   089 - 3899108
13 อนุบาลสุชาดา นางสุชาดา อังศุจินดา   -   087 - 1606503
    นายศิริพงษ์  อังศุจินดา     087 - 1606503
14 ราษฎร์บำรุงวิทย์ นายธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค 032 - 233787    
15 มัธยมวัดไทรราษฎร์ฯ นายสุมาศ  ศิลปชัย 032 - 355254    
16 อนุบาลวัดสนามชัย นายพัฒน์พงศ์  วงศ์ยะรา 032 - 375542 032 - 397633 081 - 9396651
17 สมศักดิ์วิทยา นายพงศธร  สมบูรณ์ทรัพย์ 032 - 231697 032 - 347809 081 - 9865947
    นางสุชาดา สมบูรณ์ทรัพย์ 032 - 347808 032 - 347809 081 - 9865947
18 แย้มวิทยาการ นายกิตติชาญ  พันธุ์อำไพ 032 - 231336    
19 วิชัยวิชาคม นางเกษณี  นุตโร 032 - 233661    
20 เจี้ยไช้ นายศักดิ์ชัย  วัชรอำไพวัณย์ 032 - 355276   081 - 8217304
21 ดำเนินวิทยา บาทหลวงไพบูลย์  รุจิรัตน์ 032 - 254869 032 - 361547 087 - 8574335
    นายไพโรจน์ ระดมกิจ   032 - 361547 087 - 1666191
 - 2 -
ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ - สกุล เบอร์โรงเรียน เบอร์บ้าน มือถือ
22 อภิบาลกุลบุตร นางรัตนา ขันตยาถรณ์ 032 - 241104 032 - 241104 081 - 7921245
23 วันทามารีอา  ราชบุรี น.ส.นรา  นิยมไทย 032 - 360610 032 - 360611 081 - 6080226
24 ฮัวเคี้ยวกงบิลไต้ฮึน นายสุเทพ ทองอุทัย 032 - 245250 032 - 360743 086 - 6691873
25 อนุบาลวัดโชติทายการามฯ น.ส.อัญชลี  อิ่มทรัพย์สินชัย 032 - 346105 032 - 254091 081 - 3842574
    นางเกศินี เก็งทอง - 032 - 345922 089 - 2027713
26 อาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ภราดาไพฑูรย์  ธรรมนิตย์ 032 - 211933 032 - 211933 081 - 8585090
27 บ้านโป่งบริหารธุรกิจ นายพนัส  ศรีเพ็ชรพันธุ์ 032 - 201573    
28 พัชรวิทยา นางพัชรฤทัย  เย็นสบาย 032 - 246250    
           


รายงานโดย spc  ( แก้ไขล่าสุด 2007-02-09 )