ฟอร์จูนเนอร์คลับ - งาน "สังสรรค์ ฟังเสียงคลื่น กระบี่รีสอร์ท"      TV ON NET ต้นกล้าประชาธิปไตย - TV ภาคประชาชน เผยแพร่ข้อมูลทั่งโลก
ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
กกต.ราชบุรี เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 54 (1)
ประมวลภาพค่ายเยาวชน (1)
ประวัติบุคคล (0)
เบอร์โทรศัพท์ (1)
ประมวลภาพ เปิดสำนักงาน มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (1)
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3G (5)
ชมTV ต้นกล้าประชาธิปไตย บางน้ำเปรี้ยว (1)
รายชื่อสมาชิก สว.พท. (9)
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (1)
กระทรวงต่าง ๆ (1)
บล็อกเพื่อการเรียนรู้ (1)
ประเทศไทยของเรา (6)
ใบสมัครสมาชิกใหม่ (1)
ข้อบังคับของสำนักข่าวสื่อมวลชนแห่งชาติ (1)
ภาคกลาง (22)
ภาคเหนือ (17)
ภาคใต้ (14)
ภาคตะวันออก (4)
ภาคอีสาน (19)

ฟังเสียงออนไลน์
สภาพัฒนาการเมือง
  มีต่อ>>

ดู VDO ออนไลน์
เมืองโบราณ คูบัว จ.ราชบุรี
สุสานพระเจ้าตากสินในจีน
เกษตรชีวภาพเพิ่มผลผลิต
รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 54
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "รายชื่อสมาชิก สว.พท."

ภาคกลาง

 

ภาคกลาง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายณัฐจักร  ปัญญาทิพย์

100.25

08-1285-1707

08-6326-2107

2

นายสมบัติ  รักษายศ

88.25

08-6668-9611

3

นายเอกพันธ์  งามสะอาด

102.75

08-1938-9914

4

นายบุญส่ง  ศิริเกษร

98.75

08-9178-5769

5

นายธรรมรงค์  เพชรสุนทร

91.25

 

6

นายคณาโชค  ตามจิตเจิรญ

96.75

08-1050-2320

7

นายกฤษฏา  กุลภัทรภักดี

101.25

02-4345462

08-6574-1431

8

น.ท.สุชาติ   เพชรแทุ้ลภจิตเจิรญ

91.75

08-1580-6269

9

นายพิชิต  สรรพประเสริฐ

90.75

02-9981438

08-1488-3791

จังหวัดสมุทรปราการ

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายวิริยะ  สุวิชาโน

93.25

02-7471825

2

นายวิริยะ  สุวิชาโน

100.75

08-9673-1331

3

นายวิริยะ  สุวิชาโน

106.25

08-9673-1331

4

นายกฤศ  วรรณทวี

88.25

 

5

นายนิวัฒน์  จันทร์อุดม

99.75

 

6

นางสาวธนาพร  เจริญผล

101.25

02-7079988

08-7940-3809

08-9449-7445

7

นางสุนภา  ชีมาประยูร

98.75

02-7505013

08-9815-3997

08-9499-8853

8

นายอารมณ์  บุญเหล้ง

107.75

02-3169066

08-1902-2131

9

นายออมทรัพย์  แสนมาศ

91.40

02-8162656

08-9752-6214

10

นายสัมฤทธิ์  อุทิศ

106.25

08-1829-0186

11

นายวิบูลย์  จิตประสพเนตร

105.75

08-1682-4536

12

นางจิตรลดา  สิทธิเลิศจรรยา

98.25

02-7031699

02-2894746

 

จังหวัดปทุมธานี

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายทองหล่อ   เที่ยงธรรม

106.25

02-9595037

08-1629-4779

2

นางวีรญา  จันทร์หนู

97.75

02-9758149

08-0081-4813

3

นายปราณี  เพียรนาค

104.60

029595290

08-6520-6608

 

จังหวัดสระบุรี

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายเจริญชัย  คงอ่ำ

93.75

08-1447-0561

2

นายเฉลิมโชค  จักษุอินทร์

106.25

036-248132

3

นายวินัย  นาคนิวงษ์

96.85

08-9409-9742

4

นายณรงค์พล  แก้วสาร

88.50

036-273120

08-3619-5199

5

นายสายัณห์  เทียนพงศกร

92.25

08-1353-7549

6

นายจำรัส  วิมล

93.50

036273177

08-6129-2443

08-1999-4450

7

นางมะปราง  สุขสำราญ

105.10

036-334208

08-3496-3787

8

นายณรงค์เวทย์  สงวนพรรค

94.25

08-1254-0779

9

นายธนพราณ   ปิ่นไชยโย

97.75

08-5173-3232

10

นายธวัชชัย  เกตุอ่ำ

94.75

08-1852-2092

11

นายไพบูลย์  มะอะอุ

106.55

036-281395

08-1853-0960

08-1831-4238

12

นายสมบัติ  คงแสงชู

100.25

036-331121

08-1994-0722

13

นายมนตรี  สุทธิษา

91.25

036-220500

08-5177-0102

14

นายประทวน  เปล่งปลั่ง

99.75

08-9980-8404

 

 

 

 

จังหวัดลพบุรี

                                     

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นางศรีสุดา   กสิวิทย์

104.25

036-652399

2

นางสาววรานิตย์  โพธิ์แก้ว

104.7591

036-652348

 

จังหวัดอยุธยา

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นางจริยาภรณ์  บุญทวี

104.75

08-1067-3730

2

พ.ต.ท.สงวนศักดิ์  พัชรวิทย์

107.25

08-1922-3305

3

นางนวพรรณ   แสงจันท์ไทย

103.15

08-9126-2566

4

นางอรวรรณ  ตั้งถาวรศิริกุล

100.25

08-1837-2627

5

นายวัสพงศ์  วิฑูรเมธา

108

08-3160-6500

6

นางวรัชยา  สัญลักษณ์พิบูลย์

87.75

035-797040

7

นางสาวอรุณรัตน์  เกิดผล

105.25

08-1916-8023

08-5684-3806

8

นายสุนทร  พันธุ์เสือทอง

100.75

035-371652

08-3711-7119

9

นายไชยพันธน์  เฟื่องกาญจนกุล

93.75

035-234933

08-4801-3463

10

นางวิมลวัลย์   เฟื่องกาญจนกุล

95.50

035-322958

11

นายไชยพันธน์  เฟื่องกาญจนกุล

92.25

 

12

นางปลื้มจิตร  พันธุ์เสือทอง

99.25

035-371100

08-6134-0555

 

 

 


รายงานโดย สสมช.  ( แก้ไขล่าสุด 2009-11-03 )